2018 Young Women in Public Affairs Scholarship Award